finis vitae

uitvaartzorg

Algemene Voorwaarden

Vertrouwelijk

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING, gevestigd te mijlweg 61A, 3295 KG ’s Gravendeel , uitgevoerde diensten.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING een overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever de contactpersoon voor FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING .

b. Opdrachtnemer:
de uitvaartverzorger die namens FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING de uitvaart verzorgd of de organisatie FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING.

c. Overeenkomst:
de tussen de opdrachtgever en FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING totstand gekomen overeenkomst tot het verzorgen van alle bijhorende werkzaamheden en activiteiten tot het verzorgen van de uitvaart.

d. Uitvaartdienst:
de werkzaamheden, activiteiten, diensten en producten met betrekking tot de verzorging van een begrafenis of crematie zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden en tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle diensten van FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING en op elke overeenkomst betreffende de levering van de uitvaartdiensten.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg, via de Website, aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kan lezen.

2.3 Alle aanbiedingen en offertes van FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.4 De overeenkomst voor de verzorging van een uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan (onder schriftelijk wordt tevens e-mail verstaan). Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier of aanvraagformulier is daarvoor voldoende.

2.5 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING heeft het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet uit te voeren. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING zal in geval van ontbinding de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3 – Tarieven en betaling

3.1 Alle door FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING gehanteerde prijzen luiden steeds in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), voor zover van toepassing, en gelden voor het leveren van de uitvaartdienst in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waarvoor speciale tarieven gelden.

3.2 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is te allen tijde gerechtigd de op de website gepubliceerde prijzen van de (onderdelen van de) uitvaartdiensten te wijzigen.

3.3 Eventuele kosten voor het zorgcentrum, hospice of ziekenhuis met betrekking tot het overlijden en het transport naar de overeengekomen locatie, is voor uw eigen rekening. Deze kosten worden door het betreffende zorgcentrum, hospice of ziekenhuis bij u of aan ons in rekening gebracht. Indien deze kosten aan FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING worden berekend zullen deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3.4 Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken
en/of diensten nog niet bekend is, zal FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING een pro-memorie post (geschat bedrag) opnemen. De opdrachtgever kan aan deze zaken geen rechten ontlenen.

3.5 Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan, of er dienen (voldoende) uitvaartverzekeringen zijn. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING factureert opdrachtgever op basis van de overeenkomst, eventuele latere wijzigingen en meer- en minderwerk worden gefactureerd.

3.6 Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur door opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd en is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.7 De genoemde prijzen zijn richtprijzen. Prijzen kunnen afwijken als gevolg van economische veranderingen die de grondstofprijzen doenn stijgen.

Artikel 4 – Aangifte en akte van overlijden

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.2 Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING daarover onverwijld in te lichten. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en schade.

4.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING bevorderen dat correctie plaatsvindt. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING zal zich inspannen om de onjuiste vermelding in de akte van overlijden aan te passen. Eventuele kosten in verband met de aanpassing van de overeenkomst en/of akte van overlijden komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Tijdstip van levering

5.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als
overeengekomen tussen de opdrachtgever en FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING .

5.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van
goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het
crematorium.

5.3 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

Artikel 6 – Drukwerken

6.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.

6.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING toe te rekenen is. FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en schade In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

6.4 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

6.5 Indien FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING heeft voldaan aan de hiervoor in lid 4 bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Verzekeringen

7.1 De opdrachtgever kan de verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING . Daarbij zal opdrachtgever FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING  op de hoogste stellen van alle beschikbare informatie over de verzekeringspolis(sen) waarop aanspraak gemaakt kan worden. Opdrachtgever zal de originele verzekeringspolis(sen) aan FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING ter hand stellen.

7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING  worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten.

7.3 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Opdrachtgever is verplicht om aan FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING  kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING en/of de uitvaartverzorger.
8.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING en/ of de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING noch de uitvaartverzorger aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.

8.3 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet van FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING .
8.4 Indien opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve of in verband met de uitvaart bij een externe partij besteld en/of afneemt, dan is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of verband houdt.
8.5 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet aansprakelijk voor eventuele schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht.

8.6 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

8.7 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING is nimmer aansprakelijk voor producten, artikelen of diensten die u bij derden bestelt (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk, freelance uitvaartverzorgers). U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor deze producten, artikelen of diensten.

8.8 De opdrachtgever vrijwaart FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING tegen alle vorderingen en aanspraken van derden
voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet aansprakelijk is.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Van overmacht is sprake indien FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.

9.2 Ingeval van overmacht is FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart bij FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

10.2 Klachten over de factuur moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING ingediend worden.

10.3 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING zal in geval van een klacht in onderling overleg met opdrachtgever trachten tot een oplossing te komen.

10.4 Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever tegenover FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING niet op.

Artikel 12 – Uitvoering

12.1 FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING  is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle geschillen tussen opdrachtgever en FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING in verband of verband houdende met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, met dien verstande dat FINIS VITAE UITVAARTVERZORGING in alle gevallen het recht toekomt procedures tegen de opdrachtgever aanhangig te maken in de woonplaats van de opdrachtgever.